Obchodné podmienkyFirma  Ing.Pavol Hrkel Stone Dream,Medvedzie 125/8-10, 027 44 Tvrdosin


IČO: 41 232 160  DIC:1021379150
pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len ako „predávajúci“):

Bankové spojenie

Banka: Vseobecna Uverova banka
SWIFT: SUBASKBX
Číslo účtu: 1821560157/0200
IBAN: SK5802000000001821560157

 1. Základné ustanovenia

  1. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj „VOP“), ktoré bližšie upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

  2. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia len pri nákupe v internetovom obchode predávajúceho.

  3. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.

  4. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho a zaslaním e-mailovej správy s predmetom "Potvrdenie objednávky".

  5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho, zaplatením tovaru.

  6. Vyplnením objednávky a jej odoslaním predávajúcemu sa stáva objednávka záväznou až do jej stornovania kupujúcim.

  7. Vyplnením formulára, či záväznej objednávky v rámci internetového obchodu dáva kupujúci predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie jeho osobných údajov.

 2. Informácie o tovare a cene

  1. Informácie o zobrazenom tovare sú čerpané z oficiálnych zdrojov výrobcu. Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.

  2. Nie sme platcami DPH.. Cena nezahŕňa náklady na doručenie tovaru kupujúcemu , ktoré sú špecifikované v čl. Poplatky.

  3. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v elektronickom obchode pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho samostatným e-mailom pred uzavretím kúpnej zmluvy.

 3. Objednanie tovaru a potvrdenie objednávky

  1. Tovar uvedený v internetovom obchode kupujúci si moze objednat  a v pripade nejasnosti moze sa informovat na cisle 0903593 719.

  2. Po prijatí objednávky predávajúci objednávku zaeviduje a jej prijatie a zaregistrovanie potvrdí prostredníctvom e-mailovej správy s predmetom "Potvrdenie objednávky" na e-mailovú adresu kupujúceho.

  3. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu a pod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 200,- € žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, predávajúci bude považovať objednávku za neplatnú.

  4. Ak je objednaný tovar na sklade, predávajúci vyexpeduje tovar spravidla do 5 pracovných dní. V prípade, že tovar na sklade nie je, predávajúci oznámi túto skutočnosť kupujúcemu a zároveň mu oznámi predpokladaný termín dodania.

 4. Stornovanie objednávky

  1. Kupujúci môže objednávku bez sankcií stornovať do 24 hodín od prijatia potvrdzujúcej správy s predmetom "Potvrdenie objednávky".

  2. Žiadosť o stornovanie objednávky kupujúci zašle písomne e-mailovou správou na e-mailovú adresu stone@orava.sk s uvedením čísla objednávky.

  3. Ak chce kupujúci stornovať objednávku po 24 hodinách od prijatia potvrdzujúcej správy s predmetom "Potvrdenie objednávky" je povinný sa informovať u predajcu, či jeho objednávka je už vybavovaná, zabalená, resp. pripravená na odoslanie. V tomto prípade je kupujúci povinný uhradiť predajcovi všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky (balné).

  4. Ak kupujúci neprevezme už odoslanú objednávku, je povinný uhradiť predajcovi všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky (balné, poplatky za prepravu, poplatky za spätné doručenie a iné).

  5. Predávajúci má právo objednávku stornovať ak kupujúci nezaplatí zálohovú faktúru v termíne splatnosti, pokiaľ mu bola takáto zaslaná pri objednávkach tovaru.

  6. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

  7. O stornovaní objednávky bude kupujúci preukázateľne informovaný e-mailovou správou.

 5. Vybavovanie objednávky a doručenie tovaru

  1. Ak sa nedohodlo inak, predávajúci vyexpeduje tovar spravidla do 5 pracovných dní od prijatia objednávky.

  2. Za deň prijatia objednávky sa považuje:

   • Aktuálny pracovný deň, keď je objednávka doručená do 12:00 hod.

   • Nasledujúci pracovný deň, ak je objednávka doručená po 12:00 hod.

   • Prvý nasledujúci pracovný deň, ak je objednávka doručená počas dní pracovného voľna, alebo pokoja.

   • Predávajúci posiela tovar kupujúcemu prostredníctvom:

   • Špedičnej firmy Geis Parcel SK s.r.o. – na dobierku alebo preddavkovú faktúru


   • Vlastných vozidiel - po predošlom telefonickom alebo písomnom dohovore


  1. Balíky hmotnosti nad 20 kg posielame výlučne prostredníctvom špedičnej firmy alebo vlastnými autami.

  2. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru tak, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle, ktoré uviedol v registračnom formulári objednávky, alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť kupujúci nemôže splniť, je povinný určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Pokiaľ tak neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady odosielateľa z dôvodu opakovaného nezastihnutia zákazníka, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky, špecifikovanom v čl. IV, ods.4.

  3. Pri dodaní tovaru je kupujúci povinný vo vlastnom záujme skontrolovať pred kuriérom neporušenosť obalu, resp. pred kuriérom otvoriť doručenú zásielku a zistiť, či je jej obsah kompletný a nepoškodený. Ak je obal poškodený, prípadne zistí nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru, spíše o tom spolu s kuriérom zápisnicu.

  4. Ak kupujúci preberá zásielku na pošte, je povinný vo vlastnom záujme skontrolovať pred pracovníkom pošty neporušenosť obalu. V prípade viditeľného poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie, alebo iné poškodenie obalu) spíše s pracovníkom pošty reklamáciu.


Poznámka: Číslo účtu: 1821560157/0200; Variabilný symbol: číslo objednávky.

 1. Odstúpenie od zmluvy (Vrátenie tovaru)

  1. Kupujúci môže podľa zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa tovar zakúpený v našom internetovom obchode vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar musí byť vrátený na adresu sídla spoločnosti kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Tovar nemôže byť vrátený na spôsob dobierky. Cena za tovar bude kupujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru. 1. Platby

  1. Pri dodaní tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty, kupujúci zaplatí tovar na pošte pri jeho prevzatí, resp. poštovému kuriérovi (v prípade, že zvolil spôsob platby "dobierkou").

  2. Pri dodaní tovaru prostredníctvom špedičnej firmy Geis , kupujúci zaplatí tovar do rúk pracovníka špedičnej firmy pri jeho prevzatí (v prípade, že zvolil spôsob platby "dobierkou").


 1. Poplatky

  1. Poplatky za prepravu pri dovoze tovaru:

   • Tovarové položky   sú špecifické svojimi rozmermi a hmotnosťou. Jedná sa o tzv. nadrozmerný a neskladný tovar. Každá preprava je preto zo strany prepravcov kalkulovaná individuálne. Predávajúci preto účtuje poplatky za prepravu tovaru podľa skutočných nákladov prepravcu pri dovoze. Medzinárodný cenník špedičnej firmyGeis  nájdete na nasej stranke .


  1. Balné predávajúci uctuje iba v specifickych pripadoch, zakaznik je o nich informovany a ak s nimi  suhlasi

  2. Poplatky za prepravu tovaru spoločnosťou  Ing.Pavol Hrkel Stone dream  su od 0.35 do  0.6 Eur /km, v zavislosti od miesta a objemu odberu.Taktiez  bude informovany kupujuci  o tejto sume.


 1. Reklamačný poriadok

  1. Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky skontrolovať, či nie je poškodený obal zásielky. Ak je obal zásielky poškodený, treba skontrolovať, či obsah zásielky súhlasí s faktúrou, prípadne, či nie je obsah zásielky poškodený. V prípade zistenia poškodenia obalu, alebo úbytku obsahu zásielky, treba uplatniť reklamáciu na mieste u odovzdávajúcej osoby.

  2. Ak rozbalíte zásielku doma a zistite, že tovar je poškodený, treba uplatniť reklamáciu u prepravcu:

   • .

   • u prepravcu Geis - do 24 hodín písomne  mailom

  3. Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru  tovar skontrolovať

  4. Na predávaný tovar sa vzťahuje zákonná dvojročná záručná lehota, ak výrobca poskytuje dlhšiu záručnú lehotu, platí táto.

  5. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

  6. Ak kupujúci chce tovar reklamovať počas záručnej lehoty, pošle tovar na adresu predávajúceho na vlastné náklady. Spolu s tovarom pošle aj kópiu faktúry, resp. pokladničného dokladu a popis závady, pre ktorú tovar reklamuje. Tovar na reklamáciu musí byť vždy riadne očistený.

  7. Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní a to odstránením vady, alebo ak sa vada nedá odstrániť, dodaním nového tovaru.

  8. Predávajúci na požiadanie vydá kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie.

  9. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prijatia tovaru predávajúcim.

  10. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci.

  11. Náklady na spiatočné doručenie tovaru kupujúcemu po vybavení reklamácie hradí predávajúci.

 2. Spracovanie a ochrana osobných údajov

  1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje (meno, priezvisko, poštová adresa, mailová adresa) kupujúceho, chráni v zmysle zákona 122/2013 Z.z. Údaje budú použité výhradne pre účely vystavenia faktúry, kontaktovania kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a zaslania tovaru, ponuky alebo cenníka. Nebudú poskytnuté tretej osobe (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

  2. Prístup registrovaným zákazníkom do e-obchodu a možnosť objednávať je chránený prístupovým heslom, ktoré pozná iba registrovaný zákazník. Nenechávajte toto heslo prístupné ostatným osobám, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu a následne k zneužitiu Vašich osobných údajov.